Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Wettelijk kader

Wettelijk kader m.b.t. bronbemalingen

Om milieueffecten te beperken, worden (bron)bemalingen gereglementeerd door het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem). Vlarem verplicht u deze volgorde in de aanpak van uw bemalingswater te respecteren:

  1. Infiltratie. Breng het onttrokken grondwater terug in de grond buiten de onttrekkingszone met behulp van infiltratieputten, -bekkens of -grachten.
  2. Afvloeiing. Als lokale infiltratie om technische redenen niet gaat, loost u het bemalingswater best in het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel. U mag daarbij echter geen wateroverlast voor derden veroorzaken.
  3. Lozing op de riolering. Dit is uw laatste alternatief. Maar opgelet: voor volumes hoger dan 10 m³/u die u loost in openbare rioleringen die aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, hebt u een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig en kan er een vergoeding aangerekend worden.

Lozing op de riolering van meer dan 10 m³/u = heffing betalen (link)

Aquafin onderzoekt elke bemalingsaanvraag om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioleringsstelsel en op het zuiveringsproces.  Onoordeelkundig lozen op de riolering kan immers leiden tot  veelvuldig werken van overstorten en zal leiden tot verdunning van het afvalwater, wat zeer nadelig kan zijn voor de werking van de zuiveringsinstallaties.  Op basis daarvan geeft Aquafin al dan niet de toestemming om te lozen op de riolering en onderzoekt ze of er een vergoeding aan de lozer zal worden doorgerekend. De vergoeding wordt berekend met de heffingsformule die ook wordt toegepast voor de lozingen van bedrijfsafvalwater en die beschreven staat in de milieuwetgeving.
 

Indien specifieke ingrepen noodzakelijk zijn om de zuiveringsnormen te  behalen, worden ook deze bijkomende exploitatiekosten aan de lozer doorgerekend.

Aquafin zal alle lozingen die zonder toelating plaatsvinden, melden  aan de bevoegde instanties. Dit zal een terugvordering van de kosten of een aanrekening van de heffing tot gevolg hebben.

Bemalingen: waarheen met het water?


Melding bemaling en/of aanvraag vergunning naar gelang klasse waarin bemaling valt. 
Klasse 3: melding
Klasse 1 en 2: vergunning

Alvorens de werken te mogen ontvangen dienen wij in bezit te zijn van de meding als de vergunning.

Door het klikken op deze link komt u op de website van Lne waar u de meldingsformulieren en/of vergunningsaanvraagformulieren kunt downloaden.


Vlarem I + bijlagen


Link naar Navigator Wetgeving Leefmilieu 


Rubriek 53.2. Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen

Rubriek

Omschrijving en Subrubrieken

Klasse

Bemer- kingen

Coördi-

nator

Audit

jaar- verslag

Vlarebo

53.2.

Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen:

 

 

 

 

 

 

gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied (de gebieden, vermeld in deze rubriek, betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning):

 

 

 

 

 

 

a)

met een debiet van maximum 500 m3 per dag en 30.000 m³ per jaar

3

 

 

 

 

 

b)

met een debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m³ per jaar, tot maximum van 2.000 m3 per dag

2

A,W, T

N

 

 

 

c)

met een debiet van meer dan 2.000 m3 per dag

1

W, T

N

 

 

 

 

gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°

 

 

 

 

 

 

a)

met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld

3

         
b) met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot meer dan vier meter onder maaiveld 2 W, T N      

Rubriek 53.5. Bronbemaling voor gebouwen of bedrijfsterreinen

Rubriek

Omschrijving en Subrubrieken

Klasse

Bemer- kingen

Coördi-

nator

Audit

jaar- verslag

Vlarebo

53.5.

 

Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die noodzakelijk is om het gebruik of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden

 

 

 

 

 

 

met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar

3

         
met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar 2 W, T N      

Vlarem II

Afdeling 5.53.6. Specifieke voorschriften
 
Onderafdeling 5.53.6.1. Bronbemalingen en draineringen
 
Artikel 5.53.6.1.1.
 
§ 1.

[...]

Opgeheven bij art. 136 B.Vl.Reg. 23 december 2011, B.S. 21 maart 2012
 
§ 2.

Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen bedoeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst moet, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch onmogelijk is mag het water geloosd worden in het openbare of private hydrografische net. De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

 

Volumes hoger dan 10 mper uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze installatie.

 
Artikel 5.53.6.1.2.
 
§ 1.

Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen, bedoeld in subrubriek 53.3 van de indelingslijst alsook bij de bronbemalingen, bedoeld in subrubriek 53.4 en 53.5 van de indelingslijst, moet, in zoverre dit met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt.

 

Volumes hoger dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze installatie.

 
§ 2.
Bij overmacht door overstromingsgevaar is de exploitant van een bronbemaling die noodzakelijk is voor de waterbeheersing van de mijnverzakkingsgebieden, bedoeld in subrubriek 53.4.2° van de indelingslijst, ontslagen van het respecteren van het vergunde dagdebiet, opgelegd in de verleende vergunning.