Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u hiermee akkoord. Meer info

OK

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We plaatsen soms promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Putboring

Putboring

Voor verschillende doeleinden wordt er een putboring geplaatst:
- particulier: voor huishoudelijk gebruik, beregening, opvullen zwembad en/of vijver
- landbouw: voor drinkwater dieren, beregening gewassen
- bedrijven: voor productieproces, grijswatercircuit, warmtepomp
- vereniging: voor beregening (o.a. voetbalveld, tennisterreinen)
enz.

Putboringen voor het gebruik van grondwater:

Bij een putboring voor het gebruik van grondwater wordt er eerst een put op een bepaalde diepte geboord, afhankelijk van de bestemming van het grondwater. In deze put wordt een PVC stijgbuis en PVC filterbuis met PVC peilfilter geplaatst.
Deze putboring wordt ook wel filterput of boorput genoemd.

Filterputboringen voor beregening en grijswatercircuit moeten niet op grote diepte geboord worden. Meestal kan er tot +- 10 m diepte geboord worden waar het grondwater voor deze toepassing gebruikt kan worden.
Boorputten voor huishoudelijk gebruik, productieproces kunnen de dieptes oplopen tot meer dan 100 m diepte. Dit komt omdat hierbij het grondwater kwalitatief hoog dient te zijn.
Met onze putboormachine kunnen wij maximaal tot 130 m boren. Wij boren echter niet dieper dan 100 m.

Op de filterputboringen en of boorputten kan door ons een pompinstallatie worden voorzien. De pompinstallatie is afhankelijk van de diepte van de put en het gebruik. De pompinstallatie bestaat onder andere uit een onderwaterpomp of hydrofoorgroep, een watervat, PE-darm, onderwaterkabel, watermeter, drukmeter, thermische beveiliging, staalnamekraantje, watermeter, diverse koppelingen en aansluitstukken.
Boorputten worden afgewerkt met een waterdichte putkop en toezichtsput.

Wij zijn voor putboringen enkel werkzaam in de regio Oost- en West-Vlaanderen. (max. 60 km afstand enkele rit vanaf Maldegem)

Wij kunnen geen drinkbaar water garanderen, wij garanderen enkel zandvrij water indien tevens de pompinstallatie ook door ons geplaatst wordt.
Voor het water kwalitatief te maken zal er een waterbehandelingsfirma geraadpleegd moeten worden.

Richtprijzen: (excl. BTW)
Richtprijs eigen waterwinningen tot 10 m vanaf € 825,00
Pompinstallatie bovengronds hydrofoorgroep vanaf € 1405,00

Richtprijs eigen waterwinningen diepere boorputten (tot 100 m) opstelkosten tussen € 350,00 en € 850,00.
Prijs per meter tussen € 48,00 en € 58,00 per meter.
Onderwaterpompinstallatie vanaf +- € 3.660,00

Prijzen zijn afhankelijk van diameter verbuizing en afstand van Maldegem
(tevens rekening houden met kosten gebruik water, zuiver pompen, afwerken boorput)

LET OP: VOOR EEN BORING IS EEN DOORGANG VAN MIN. 2,5 m NODIG!

Wetgeving:

Het boren van waterputten valt onder de milieuwetgeving rubriek 53.8:
EMIS Navigator (vito.be)

Niet-ingedeelde winningen

(vooral bij particulieren)
Wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt en wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.  https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden
 Hierbij bent u ook vrijgesteld van heffingen op de winning. Enkel een forfaitaire heffing op het afvalwater is van toepassing. Via deze rekentool kan u berekenen hoeveel deze voor u bedragen: https://heffingenloket.vmm.be/berekeningswizard/#/

Attest niet-ingedeelde inrichting zal door ons naar u toegestuurd worden bij bestelling dat ondertekend voor aanvang van de werken in ons bezit dient te zijn.

Ingedeelde winningen

(vooral bij bedrijven, landbouwers, verenigingen, …)
Indien u op jaarbasis in totaal (dus alle grondwaterwinningen van uw bedrijf/instelling samen) meer dan 30 000 m³/jaar nodig heeft, moet u een milieuvergunning klasse 1 aanvragen. Indien uw totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m³/jaar bedraagt, moet u een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m³/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet u een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet u een omgevingsvergunning klasse 3 aanvragen,.

Dit is de klasse indeling op basis van de grondwaterwinning. Indien u voor een andere activiteit al onder een hogere klasse ingedeeld bent bepaalt dit de klasse van uw inrichting. 

Meldingen en vergunningen zijn aan te vragen via  www.omgevingsloket.be. Wij mogen pas starten met de boorwerkzaamheden van zodra de omgevingsvergunning in orde is.

Bij ingedeelde winningen is het plaatsen van een debietmeter en een peilbuis verplicht. De debietmeter wordt door het VMM verzegeld. Een peilbuis wordt geplaatst om het grondwaterpeil te kunnen meten, een debietmeter wordt geplaatst om te meten hoeveel m3 water er verbruikt wordt. Wij plaatsen in alle diepere eigen grondwaterwinningen een peilbuis en op alle ondergrondse pompinstallaties standaard een debietmeter MID ongeacht of dit voor bedrijfsmatig of huishoudelijk gebruik is.

Info m.b.t. regels en vergunningen gebruik grondwater door VMM:
Grondwatergebruik: regels en vergunningen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Bijlage 5.53.1 Code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning
VLAREM II - bijlagen (vito.be)

Verlaten grondwaterwinningen

Wettelijk kader: 

Het wettelijk verdichten van een boorput dient uitgevoerd te worden conform de milieuwetgeving en door een erkend boorbedrijf.
Zie Bijlage 5.53.1 in Vlarem II, Hoofdstuk 2 "Verlaten grondwaterwinningen".
EMIS Navigator (vito.be)

De gevolgen bij vastgestelde inbreuken zijn mogelijk verregaand. De werken bij het opvullen van een boorput kunnen immers nadien niet ongedaan gemaakt worden. Een onjuiste of onvolledige opvulling kan blijvende milieurisico's veroorzaken. Bij een wettelijke verdichting dient de boorput zodanig opgevuld te worden dat alle doorboorde watervoerende lagen afdoende afgesloten worden.

De verdichting van een boorput is steeds voorafmeldingsplichtig en mag pas aangevat worden na goedkeuring van de wijze van verdichten door VMM. De aanvraag moet gebaseerd zijn op zo gedetailleerd mogelijke informatie. Bij ontbreken van informatie dient vooraf een onderzoek te gebeuren. De uitvoering is indien bij gebrek aan informatie niet met zekerheid te plannen.

Indien er voldoende informatie is over de betreffende waterwinning en zeker bij diepere waterwinningen kan het aangewezen zijn een aangepast opvulschema op te maken en voor te leggen aan VMM voor goedkeuring. Indien dit niet het geval is kan enkel de in de wetgeving voorziene slurry worden gebruikt. Het vooronderzoek heeft dus tot doel de ontbrekende informatie te verzamelen, de (vermoedelijke) diepte en putopbouw te documenteren en een opvulschema voor te stellen.

Putboringen Van Deynse kan deze hele procedure begeleiden van A tot Z, vanaf aanvraag (aangepast) opvulschema tot opleveren finale attest "wettelijke verdichting". 

Werkwijze:

Indien er geen boorverslag beschikbaar is, is de exacte opbouw van deze put niet gekend en zal bijkomend onderzoek noodzakelijk zijn.

Na toekenning van de opdracht, zal de boorput gecontroleerd worden en wordt de verklaring buiten gebruikstelling opgemaakt. Indien reeds mogelijk, wordt gedetailleerd opvulschema opgesteld en dit wordt dan samen met de verklaring buiten gebruikstelling aan de milieuadministratie bezorgd. Wij volgen deze verklaring mee op, zodat eventuele vragen beantwoord worden en de terminen zo kort mogelijk zijn.

Zodra toelating wordt bekomen van de VMM, kunnen de werken tot verdichting worden ingepland, inclusief de verplichte melding voorafgaande aan de werken. Na uitvoering van de werken wordt het attest wettelijke verdichting opgeleverd.

Het meldingsformulier "melding van de opvulling van een boring of een grondwaterwinning" dient ingevuld en bezorgd te worden aan het VMM door de verantwoordelijke van het erkende boorbedrijf.

bronmaling